Porady

W jaki sposób i jak szybko zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

W jaki sposób i jak szybko zgłosić szkodę do ubezpieczyciela?

Na wykupienie polisy decydujemy się nie tylko z przezorności, ale również dlatego że jest to w pewnych sytuacjach wymagane. Dotyczy to polisy OC i AC lub polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez organizatora wycieczki fakultatywnej i wielu innych przypadków. Polisa jest umową pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniową a jej klientem, w ramach której towarzystwo zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w razie wystąpienia ściśle określonych zdarzeń lub zdarzenia. Każdy ubezpieczyciel ma inne zasady zgłaszania szkody i rozpatrywania roszczeń klientów. Z tego powodu, warto zapoznać się z nimi przed podpisaniem umowy.

Prawo do dochodzenia roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługuje każdej osobie ubezpieczonej, która ma wykupioną polisę w danym towarzystwie. Daje to możliwość szybkiej likwidacji szkody, otrzymania środków na niezbędne leczenie i rehabilitację, a nawet otrzymywania środków do życia w razie utraty możliwości do pracy. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku o odszkodowanie ma wpływ wiele czynników, takich jak okoliczności zdarzenia, czy sposób i termin jego złożenia. To ważne, aby przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią i warunkami wypłaty roszczenia.

Gdy stajesz się osobą poszkodowaną

Osoba poszkodowana w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego doznaje określonej szkody. W momencie wypadku i niedługo po nim, poszkodowani nie są w stanie określić swoje prawa w związku z zaistniałym, nie są często świadomi że mogą liczyć na natychmiastową pomoc w ramach obowiązującej umowy z ubezpieczycielem. To duży błąd. Nieznajomość swoich praw jako osoby, która wykupiła polisę w towarzystwie ubezpieczeniowym, może mieć negatywne skutki dla przyznania należnej kwoty odszkodowania. Przed podpisaniem umowy ubezpieczeniowej, należy bardzo dokładnie zapoznać się z jej treścią, a także z treścią wszystkich załączników i ewentualnych aneksów.

Poszkodowany może domagać się od swojego ubezpieczyciela kilku rodzajów roszczeń. Jest to przede wszystkim odszkodowanie, czyli świadczenie mające z zasady pokryć poniesione straty, a także korzyści, który poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie wypadek. Inny rodzaj roszczenia, o które może ubiegać się poszkodowany, to zadośćuczynienie, czyli świadczenie przyznawane w celu wyrównania krzywdy osobie poszkodowanej (jego wysokość powinna być adekwatna do poniesionych strat duchowych i moralnych). W celu zaś poprawienia sytuacji ekonomicznej osoby poszkodowanej, wypłacana jest renta, która ma podwyższyć jej standard życia do poziomu sprzed wypadku lub innego zdarzenia (np. pobicia).

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela

Poinformowanie ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu to bardzo ważny moment w procedurze roszczeniowej. Najlepiej, jeśli w miarę możliwości zrobimy to jak najszybciej, ponieważ ubezpieczyciel będzie mógł rozpocząć całą procedurę odszkodowawczą. Każde towarzystwo ma swoje procedury zgłaszania szkody, dlatego najlepiej wcześniej się z nimi zapoznać, aby w razie potrzeby natychmiast zareagować. 

Zgłoszenie szkody w PZU wymaga wypełnienia formularza internetowego, dostępnego online, w którym podaje się okoliczności zdarzenia, w wyniku którego doznano szkody. Istnieje również możliwość przeprowadzenia rozmowy z konsultantem, który krok po kroku poprowadzi nas przez cały proces. Możemy połączyć się z nim telefonicznie, a nawet skorzystać z czatu wideo. Konsultant może również sam zadzwonić do poszkodowanego i przyjąć zgłoszenie, jeśli ten wyśle wiadomość tekstową pod wskazany przez ubezpieczyciela numer. Można także poinformować o wszystkim towarzystwo drogą mailową lub umówić się na spotkanie z agentem, wypełniając formularz kontaktowy.

Zgłoszenie szkody w Ergo Hestiia odbywa się telefonicznie, mailowo lub po prostu przez formularz kontaktowy dostępny na stronie towarzystwa. Do zgłoszenia niezbędne są takie informacje, jak dane personalne, numer PESEL lub REGON (w przypadku firmy), numer polisy, numer telefonu, adres mailowy oraz adres korespondencyjny.

Similar Posts